Menu Close

Doelen verwezenlijking

Hindoe Raad Nederland tracht haar doelen te bereiken door onder meer:

 • Gevraagd en ongevraagd de burgelijke overheden van advies te dienen ten aanzien van alle aspecten van het Hindoeïsme;
 • Het (doen) opzetten en het bepleiten van projecten op religieus en geestelijk gebied ten behoeve van de Hindoes in Nederland;
 • Het (doen) opzetten van een “Helpdesk” voor geestelijke dienst- en hulpverlening;
 • Het opzetten van het Hindoe Maatschappelijk Activeringswerk;
 • Het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal;
 • Het doen van onderzoek met het oog op methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering  van beroepskrachten en vrijwilligers;
 • Het organiseren van conferenties, seminars, workshops, lezingen, studiebijeenkomsten en trainingen;
 • Het in samenwerking met landelijke levensbeschouwelijke georganiseerde groeperingen in Nederland ontplooien van activiteiten gericht op betere acceptatie en tolerantie van elkaar;
 • Het verstrekken van voorlichting op religieus en cultureel, sociaal en geestelijk gebied aan de Nederlandse samenleving in het algemeen en aan Hindoes en andere maatschappelijke groeperingen in het bijzonder;
 • Het verstrekken van culturele en sociale diensten en het bieden van geestelijke ondersteuning aan in Nederland wonende Hindoes;
 • Het verstrekken van voorlichtingen en het bieden van hulp aan mensen, die willen toetreden tot de Hindoe-filosofie casu qua Hindoeïsme;
 • Het verzorgen van radio- en televisie uitzendingen (al dan niet in samenwerking met omroeporganisaties) om mensen kennis te laten maken met de Hindoe-filosotie;
 • Het stimuleren en coördineren van het onderwijs in de Hindoe-levensbeschouwing, in het bijzonder het stimuleren van onderwijs en opvoeding op Hindoeïstische grondslag;
 • Het (laten) verrichten van wetenschappelijk onderzoek over de plaats en functie (betekenis) van het Hindoeïsme in relaties tot de hedendaagse samenlevingsvraagstukken;
 • Het doen vertalen van Hindoeïstische literatuur;
 • Het (doen) organiseren van conferenties en wetenschappelijke symposia, die de Hindoe filosofie tot onderwerp hebben.